İşletmeniz için OKR'nin Artıları Neler Olabilir?

OKR (Objective Key Results) Nedir?

MechSoft Bilgi ve İletişim Tek. Tic. A.Ş., Sezgi Özkan

İşletmeniz için OKR'nin Artıları Neler Olabilir?

OKR (Objective Key Results) Nedir?

27 Temmuz 2023 , Blog Yazılarımız

Günümüz iş dünyasında, hedef belirleme ve performans yönetimi süreçleri giderek daha önemli hale geliyor. Başarı odaklı organizasyonlar, hedefleri net bir şekilde belirlemenin ve tüm ekibi bu hedeflere odaklanmanın gücünü fark ediyor. Bu noktada, OKR (Hedef ve Anahtar Sonuçlar) yaklaşımı, pek çok şirket ve kuruluş tarafından benimsenen etkili bir araç haline gelmiştir. OKR, Intel'in eski CEO'su Andy Grove tarafından geliştirilen ve Google gibi büyük şirketlerde başarıyla uygulanan bir hedef yönetimi yaklaşımıdır.

OKR sistemi, işletme veya ekip düzeyinde belirli hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için odaklanılacak anahtar sonuçların belirlenmesi esasına dayanır. En basit haliyle şirketin büyük resmini yansıtan amaçlar (Hedefler) ve bu amaçlara ulaşmak için yapılması gerekenler (Anahtar Sonuçlar) şeklinde iki ana bileşenden oluşur.
       Amaç (Objective): OKR sisteminin ilk bölümünü oluşturan "Objectives" yani "Hedefler", organizasyonun belirli bir dönemde ulaşmak istediği büyük amaçları temsil eder. Hedefler, şirketin vizyonu, misyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmalıdır. Ayrıca, her hedef net, ölçülebilir ve ilham verici olmalıdır.

       Anahtar Sonuçlar (Key Results): "Hedefler" belirlendikten sonra, bu hedeflere ulaşmak için "Sonuç Anahtarları" (Key Results) oluşturulur. Sonuç Anahtarları, Hedeflere ulaşmak için ölçülebilir ve somut adımları temsil eder. Belirli zaman aralıklarında gerçekleşmesi gereken bu adımlar, ilerleme ve başarıyı ölçmek için kullanılır.

       OKR’nin Temel Yaklaşımı: F.A.C.T.S

       OKR yaklaşımının temelini oluşturan "F.A.C.T.S." prensipleri, şirketlerin hedeflerini belirlerken ve performanslarını değerlendirirken dikkate almaları gereken beş önemli unsurunu ifade eder:

       F: Aspirational-Faaliyet Odaklı

       OKR'ların temel taşı olan "A" (Aspirational) özelliği, hedefi belirlerken cesur ve ilham verici olması gerektiğini ifade eder. Standart hedeflerden ziyade büyük düşünerek sıradanlıktan çıkarmaya ve olağanüstü sonuçlara ulaşmayı sağlar. Hedefler, ekibi motive etmeli ve onları daha yüksek performans göstermeye teşvik etmelidir.

       MechSoft Blog - İşletmeniz için OKR'nin Artıları Neler Olabilir?
       MechSoft Blog - İşletmeniz için OKR'nin Artıları Neler Olabilir?

       A: Achievable-Ulaşılabilir

       Hedeflerin ulaşılabilir olması, başarıya ulaşma şansını artırır. Çok zor veya imkansız hedefler belirlemek, ekibi demoralize edebilir ve performansı düşürebilir. Mevcut kaynakları, yetenekleri ve süreçleri göz önünde bulundurarak, gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemek önemlidir.

       C: Consistent-Tutarlı

       OKR'lar, organizasyonun genel hedefleri ve stratejisiyle tutarlı olmalıdır. Çalışanların ve ekiplerin, kendi hedeflerini belirlerken organizasyonun büyük resmini görmesi ve bununla uyumlu bir şekilde katkıda bulunması önemlidir. Tutarsız hedefler, çatışmalara ve kaynakların yanlış kullanımına neden olabilir.

       MechSoft Blog - İşletmeniz için OKR'nin Artıları Neler Olabilir?
       MechSoft Blog - İşletmeniz için OKR'nin Artıları Neler Olabilir?

       T: Time-bound-Zamanla Sınırlı

       Belirlenen hedeflerin belirli bir süre içinde tamamlanması gereklidir. Zaman çerçevesi, OKR'ların ölçülebilir ve takip edilebilir olmasını sağlar. Ayrıca, hedeflere ulaşmak için ekipleri motive eder ve odaklanmalarını sağlar. Zamanla sınırlı olmayan hedefler, ertelenme eğilimine ve performans eksikliğine yol açabilir.

       S: Transparent-Şeffaf

       OKR'lar, tüm çalışanlar tarafından görülebilir ve erişilebilir olmalıdır. Şeffaflık, çalışanların hedeflere odaklanmasını ve organizasyonun amaçlarına katkıda bulunmasını kolaylaştırır. Ekip üyelerinin birbirlerinin hedeflerini ve ilerlemelerini görmesi, işbirliğini artırır ve başarıyı teşvik eder.


       MechSoft Blog - İşletmeniz için OKR'nin Artıları Neler Olabilir?

       OKR

       Sisteminin Faydaları

       Netlik ve Odaklanma

       OKR sistemi, tüm şirket çalışanlarının aynı hedeflere odaklanmasını sağlar. Hedefler net bir şekilde tanımlanır ve tüm çalışanlar bu hedeflere ulaşmak için birlikte çalışır.
       Bu sayede enerji dağınıklığı azalır ve şirketin hedeflere ulaşma şansı artar.

       Performansın Ölçülebilir Olması

       OKR ilerlemeyi ölçmek için kullanılır. Her
       bir hedefe ulaşmak için belirlenen anahtar sonuçları (Key Results), performansın izlenmesini sağlar. Bu sayede şirket, belirli bir dönemdeki performansını net bir şekilde değerlendirebilir ve gerektiğinde stratejilerini ayarlayabilir.

       Motivasyon ve İşbirliği

       OKR sistemi, çalışanların daha büyük ve cesur hedeflere ulaşma yolunda motive olmalarını sağlar. Net ve ilham verici hedefler, çalışanların işlerine olan bağlılığını artırır ve daha yüksek performans sergilemelerini sağlar. Aynı zamanda, OKR sistemi işbirliğini artırır, çünkü tüm çalışanlar aynı amaç doğrultusunda bir araya gelir ve birlikte çalışırlar.

       Esneklik ve Uyum Sağlama

       OKR, düzenli olarak gözden geçirilerek güncellenebilir. Bu sayede şirket, değişen iş koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlayabilir ve stratejilerini revize edebilir. Esnek bir yapıya sahip olan OKR sistemi, şirketin hızlı kararlar almasını ve değişen pazar koşullarına uyum sağlamasını kolaylaştırır.

       Kişisel ve Mesleki Gelişim

       OKR, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine de katkı sağlar. Somut hedefler belirleyen çalışanlar, hedeflere ulaşmak için kendi yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurlar. Aynı zamanda, çalışanlar bu hedeflere ulaşmak için destek ve geri bildirim alır, böylece performansları sürekli olarak iyileşir.

            OKR Nasıl Uygulanır? OKR Örnekleri

            Adım 1: Vizyon ve Misyon Belirleme

            OKR sürecine başlamadan önce, şirketin vizyon ve misyonunu net bir şekilde belirlemek önemlidir. Vizyon, şirketin uzun vadeli hedefini ve nihai amacını ifade ederken, misyon, şirketin nasıl ve ne şekilde bu hedeflere ulaşacağını açıklar.

            Adım 2: Stratejik Amaçların Belirlenmesi

            Vizyon ve misyon belirlendikten sonra, şirketin stratejik amaçlarını belirlemek gereklidir. Stratejik amaçlar, şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için odaklanması gereken ana alanları ifade eder.

            Adım 3: Hedeflerin Belirlenmesi (Objectives)

            Stratejik amaçlar belirlendikten sonra, şirketin belirli bir dönemde ulaşmak istediği büyük hedefler olan OKR Hedefleri (Objectives) belirlenir. Hedefler net, ölçülebilir, ulaşılabilir ve cesur olmalıdır.

            Örnek OKR'ler:

            • Amaç: Müşteri memnuniyetini artır 

            Anahtar Sonuç 1: Müşteri memnuniyet anketlerinin sonuçlarını %70’den %80’e çıkar

            Anahtar Sonuç 2: Müşteri şikayetlerini %20 azalt

            Anahtar Sonuç 3:Müşteri ziyaretlerini %10 artır

            • Amaç: Daha fazla potansiyel müşteriye ulaş

            Anahtar Sonuç 1: Yeni kaydedilen kontakların sayısını %25 artır

            Anahtar Sonuç 2: Oluşturulan potansiyel leadlerin %40’ını ilk toplantıya çevir

            • Amaç: Web sitesi performansını arttır

            Anahtar Sonuç 1:  Günlük tekil kullanıcı sayısını %50 arttır

            Anahtar Sonuç 2: Ortalama oturum süresini %45 arttır

            OKR'ler, her işletmenin veya ekibin benzersiz hedeflerine ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Yazının başında da belirtildiği gibi hedefler net, ölçülebilir ve gerçekçi olmalı, aynı zamanda çalışanları ekibin motive olmasını sağlamalıdır. İlerlemeyi düzenli olarak izleyerek ve gerektiğinde düzenlemeler yaparak ancak OKR sisteminin sağladığı faydalardan açıkça yararlanılmasını sağlamaktadır.

            OKR ile KPI Arasındaki Farklar Nelerdir?


            Hem OKR (Hedef ve Sonuç Anahtarları) ve hem KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) hedeflere ulaşma ve performansı ölçme konusunda etkili olmakla birlikte, farklı yaklaşımlara sahiptirler. Ancak kendi içinde farklılıklara sahiptirler. 

            Odak Noktası: OKR sistemi, büyük hedeflere ulaşmak ve vizyonu gerçekleştirmek üzerine odaklanır. Hedefler net, cesur ve ilham verici olmalıdır. OKR, daha çok "Ne yapılmalı?" sorusuna odaklanır.
            KPI'lar ise şirketin performansını ölçmek ve belirli hedeflere ulaşma ilerlemesini izlemek üzerine odaklanır. KPI'lar, daha çok "Nasıl yapılmış?" sorusuna odaklanır.

            Ölçüm Yöntemi: OKR, ileriye dönük hedefler belirlerken ve sonuçlar üzerinde çalışırken kullanılır. Başarı, belirlenen hedeflere ulaşmakla ölçülür.
            KPI'lar ise geride bırakılan dönemin performansını ölçmek için kullanılır. Başarı, gerçekleşen sonuçlar ve metrikler üzerinden değerlendirilir.

            Süreklilik: OKR, genellikle belirli bir dönem (örneğin 3 ay) için belirlenen hedefler ve sonuç anahtarları üzerinden çalışır. Dönem sonunda OKR'lar gözden geçirilir ve yeniden belirlenir.
            KPI'lar, genellikle uzun dönemli performans ölçümünde kullanılır ve daha uzun süreli hedeflere odaklanır.

            Kapsam: OKR, şirketin büyük hedeflerine ve vizyonuna odaklanırken, KPI'lar daha spesifik işletme hedeflerini ve performans göstergelerini yansıtır.

             OKR ve KPI arasındaki farklar, hedef belirleme ve performans ölçümünde farklı odak ve yaklaşımlara sahiptirler. OKR, büyük hedeflere odaklanırken, KPI'lar belirli performans göstergelerini ölçmek için kullanılır. 

              CloudOffix HR Cloud İle OKR Yönetimi


              CloudOffix HR Cloud ile OKR yönetimi, işletmelerin insan kaynakları yönetimi süreçleri ile hedef odaklı çalışmayı birleştirerek performansı artırır ve başarıyı sağlar. CloudOffix HR Cloud'un OKR yönetimi sağladığı faydalar şunlardır:

              Stratejik Hedeflerle Hizalama: HR Cloud, işletmenin stratejik hedefleriyle ilişkilendirilmiş OKR'lerin belirlenmesini sağlar. Bu sayede tüm ekipler, işletmenin temel hedeflerine uygun olarak çalışır ve hedeflere ulaşmak için birlikte çalışır.

              Ölçülebilir Performans Göstergeleri: OKR'ler, HR Cloud içinde net ve ölçülebilir performans göstergeleri olarak tanımlanır. Bu sayede işletme yöneticileri ve çalışanlar, ilerlemeyi takip edebilir ve performansı sürekli olarak değerlendirebilir.

              Etkili Performans Değerlendirmeleri: HR Cloud, çalışanların OKR'lerle ilişkili performansını değerlendirmek için veri sağlar. Bu veriler, objektif performans değerlendirmelerinin yapılmasına yardımcı olur ve çalışanların hedeflere ulaşmadaki katkıları belirlenir.

              İletişim ve İşbirliği: HR Cloud, OKR'lerin tüm çalışanlarla paylaşılmasını ve şeffaf bir iletişim kültürü oluşturulmasını sağlar. Bu sayede tüm ekipler arasında daha iyi bir işbirliği ve koordinasyon sağlanır.

              Esneklik ve Güncelleme:  HR Cloud, OKR'lerin dönemsel olarak belirlenmesini ve gerektiğinde güncellenmesini kolaylaştırır. Değişen iş koşullarına hızlı bir şekilde adapte olmak için OKR'ler düzenlenebilir ve revize edilebilir.

              Performans ve Ödüllendirme Yönetimi: CloudOffix HR Cloud, OKR'lerle ilişkilendirilen performansı izlemeyi ve performansa dayalı ödüllendirme süreçlerini yönetmeyi kolaylaştırır. Başarılı performans, ödüllendirme ve teşvik sistemlerine entegre edilebilir.

              CloudOffix HR Cloud ile OKR yönetimi, işletmelerin daha verimli, hedef odaklı ve başarıya odaklı bir çalışma kültürü oluşturmasına yardımcı olur. OKR'lerin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi işletmenin performansını artırmak ve başarılı sonuçlar elde etmek için önemli bir yönetim aracıdır.

              CloudOffix HR Cloud'u Deneyimleyin!