MECHSOFT BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU MUVAFAKATNAMESİ


Mechsoft Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ticaret A.Ş (“Şirket”) tarafından 23.04.2024 tarihinde Küçükbakkalköy, Kayışdağı Cd. No:3, 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde gerçekleşecek olan HR Summit'24 by MechSoft etkinliğin gerçekleştirilmesi sırasında fotoğraf, video, yorum da dahil olmak üzere her türlü görsel ve işitsel materyalde bana ait fotoğrafların ve görüntülerin kaydedilmesini ve yer almasını ve/veya halihazırda kaydedilmiş ses ve görüntülerimin kullanılmasını kabul ettiğimi; bu ses ve görüntülerin teknik yöntemlerle değiştirilmiş, birleştirilmiş veya ayrıştırılmış ya da başka işlemlere tabi tutulmuş versiyonlarının (hepsi birlikte kısaca “Materyal” olarak anılacaktır) tespitini, işlenmesini, çoğaltılmasını, satılmasını, dağıtılmasını, kiralanmasını ve ödünç verilmesini, üzerinde doğmuş/doğabilecek olan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki tüm mali haklar ile manevi hakları kullanma yetkileri (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları, umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını menetmek yetkisi ve eser sahibinin zilyed ve malike karşı hakları; Kanun madde 45’te düzenlenen pay alma (izleme) hakkı), Materyal’in internet ve intranet dahil dijital ortamlarda yer almasını ve umuma iletilmesi, işbu belge tarihinde bilinen ve işbu belge tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek ses ve görüntü taşımaya yarayan araçlara kaydedilmesi, ve bu haklara ilave olarak Materyal üzerindeki haiz bulunduğum/bulunacağım komşu hakları ve ayrıca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Materyal üzerinde mevcut olan tüm haklarım üzerinde bedel talep etmeksizin münhasıran, gayrikabili rücu, süresiz, yurt içindeki ve yurt dışında herhangi bir yer, içerik, mecra ve sayı ya da diğer bir unsur sınırlaması olmaksızın ve üçüncü kişilere devredilebilecek şekilde Şirket’e tam lisans hakkı tanıdığımı, işbu tanıdığım tam lisans hakkı sebebiyle Şirket’ten herhangi bir talebim olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederim.